top of page

Naša odborná garancia

Sme zdravotníckym zariadením špecializujúcim sa na pracovnú a organizačnú psychológiu.

Poskytujeme služby v oblasti dopravnej psychológie

1.  Testovanie vodičov

2.  Odborné poradenstvo

Našou hlavnou zásadou pri práci je vysoko individuálny prístup ku klientom, profesionalita a odbornosť.

Vytvárame príjemné pracovné prostredie, aby sa u nás klienti cítili komfortne a radi sa k nám v prípade potreby vracali.

Naše pracovisko je Certifikovaným pracoviskom podľa požiadaviek Slovenskej komory psychológov.

Realizujeme Psychologické vyšetrenia a Odborné poradenstvo podľa zákona o cestnej premávke Z.z. č. 8/2009, Vyhlášky č. 9/2009, Vyhlášky č.413/2010.

Mgr. Mária Rippová je zaradená do zoznamu oprávnených psychológov (www.komorapsychologov.sk) pre vyšetrenia vodičov a inštruktorov.

Odborný garant je držiteľom Licencie Slovenskej komory psychológov na výkon odborného zástupcu pre certifikovanú pracovnú činnosť dopravná psychológia, čím je splnené kritérium podľa § 88, odst. 4, zákona č. 8/2009 Zz. (psychologickú činnosť posudzuje psychológ s certifikátom pre certifikovanú činnosť dopravná psychológia).

Ktorá vyhláška hovorí o posúdení psychickej spôsobilosti vodcu malého plavidla?

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/423/

DISCOVER

 

 

Zákon č. 8/2009 Z.z.Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov


§ 88

Psychická spôsobilosť.

 1. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

 2. Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

 3. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.

 4. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len „posudzujúci psychológ“). § 143 Prechodné ustanovenia (9) Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.

 5. Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa
  a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E a
  b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

 6. Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa
  a) vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1 + E,
  b) vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

 7. Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

 8. Čestné vyhlásenie podľa odseku 7 obsahuje: meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, adresu pobytu, skupiny vodičských oprávnení, ktorých je ddržiteľom, skupiny vodičských oprávnení, ku ktorým žiada vykonať psychologické vyšetrenie, účel na ktorý má byť vozidlo podľa písmena e) využívané,  vyhlásenie osoby k jej fyzickému a psychickému stavu vo vzťahu k psychickej spôsobilosti, k prekonaným a prebiehajúcim ochoreniam, k pravidelnému užívaniu liekov, k aktuálnemu fyzickému a psychickému stavu a k užitiu alkoholu alebo iných návykových látok bezprostredne pred vykonaním psychologického vyšetrenia a k ostatne vykonanému psychologickému vyšetreniu a dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.

§ 89

 1. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a 4 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a v § 88 ods. 6 sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nie starším ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov nie starším ako dva roky.

 2. Náležitosti, obsah a vzory dokladov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

Ktorý zákon hovorí o dopravno - psychologickom vyšetrení?

bottom of page