top of page

Dopravno – psychologické vyšetrenie vodiča

Čo zahŕňa toto vyšetrenie:

 1. Podpísanie Čestného prehlásenia vodičom (ak ho vodič nepriniesol už vypísané resp. nevyplnil online – sem príde link na online sekciu kde sa da priamo vyplnit)

 2. Poskytnutie súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 3. Samotné dopravno-psychologické vyšetrenie (cca 1 hod) so zameraním na:

  • vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť, pohotovosť reakcií, stresová tolerancia v situáciách záťaže, zrakový postreh)

  • vyšetrenie úrovne intelektu

  • vyšetrenie štruktúry osobnosti (so zameraním na rizikové faktory v profile osobnosti, kontraindikácie podľa prílohy č. 10 vyhlášky 9/2009 Z.z.)

 1. Anamnestický dotazník (s prihliadnutím na dopravné nehody a priestupky, zadržaný vodičský preukaz, trestnú činnosť, úrazy, poruchy, choroby) sem príde link na online sekciu kde sa da priamo vyplnit

 2. Vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru, pozorovania, anamnestických dát, zohľadnenie údajov v zdravotnej dokumentácii, zistenie resp. vylúčenie kontraindikácií podľa 9/2009) rozhovor s vodičom o výsledkoch vyšetrenia

 3. Vystavenie dokladu o psychickej spôsobilosti - posudzujúcim dopravným psychológom

Používame zákonom predpísané licencované metódy a prístrojové vybavenie.

U koho posudzujeme psychickú spôsobilosť?

 

 1. u vodičov osobných motorových vozidiel

 2. u vodičov nákladných vozidiel (vnútroštátna aj zahraničná preprava)

 3. u vodičov autobusov (vnútroštátna aj zahraničná preprava)

 4. u vodičov taxislužby

 5. u vodičov na odporúčanie lekára

 6. u vodičov, ktorí žiadajú o vrátenie vodičského oprávnenia (odobratý VP)

 7. u vodičov s 3 priestupkami

Ak v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom porušíte pravidlá cestnej premávky, za ktoré vám uložia pokutu vo výške 60 eur a viac, policajti vás automaticky pošlú na

 • doškoľovací kurz

 • preskúšanie odbornej spôsobilosti

 • preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a

 • preskúmanie psychickej spôsobilosti

Vynechanie niektorej z povinností alebo neúspech na preskúšaní či preskúmaní znamená pre vodiča automaticky odobratie vodičského oprávnenia. Vodič ho potom znovu získa len po absolvovaní autoškoly a psychotestov.

 

 1. u žiadateľov o vodičské oprávnenie všetkých skupín

 2. u učiteľov autoškôl – inštruktorov

 3. u vodičov nad 65 rokov Pravidelným psychologickým vyšetreniam po dosiahnutí veku 65 rokov v lehote každé dva roky sú povinní podrobiť sa:
  a) vodiči C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
  b) vodiči s právom prednostnej jazdy, na prepravu nebezpečných vecí, zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

 

Posúdenie psychickej spôsobilosti vodiča je vykonávané na základe psychologického vyšetrenia, zamerané na posúdenie základných psychických funkcií, ktoré vplývajú na bezpečnosť pri vedení motorových vozidiel. Posudzujeme schopnosť rýchlo a presne reagovať na vonkajšie podnety, koncentráciu pozornosti, toleranciu stresu, schopnosť vizuálneho prehľadu, neverbálneho logického myslenia, overujeme tendenciu k riskantnému správaniu v dopravných situáciách a schopnosť venovať pozornosť dvom rôznym úlohám.

 

Kto je povinný podrobiť sa psychologickému vyšetreniu podľa skupín VP?

 

 1. žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E

 2. vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1 + E

 3. vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

Pravidelné psychologické vyšetrenia je potrebné absolvovať každých päť rokov. Nad 65 rokov každé 2 roky. 

bottom of page