top of page

Rehabilitačný program pre mladých vodičov

Nový program pre začínajúcich vodičov, ktorý je v niektorých prípadoch nariadený zákonom, ale odporúčame ho absolvovať aj v rámci prevencie a znižovania dopravnej nehodovosti u tejto cieľovej skupiny

  • Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia podľa § 92 ods. 8 písm. c) ako vodič motorového vozidla dvakrát

  • a) poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo

  • b) prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia

  • Povinnosť absolvovať odborné poradenstvo u posudzujúceho psychológa upravuje príslušná právna norma - Príloha č. 13d k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

 

Osoba, ktorá sa podrobuje rehabilitačnému programu pre vodičov, predloží na začiatku prvého skupinového stretnutia posudzujúcemu psychológovi rozhodnutie o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov na účely vyhotovenia jeho kópie posudzujúcim psychológom.

 

Štruktúra stretnutí: 3 skupinové stretnutia a zhrnutie

 

Časový harmonogram: skupinové stretnutie v trvaní 2,5 hodiny 1 krát týždenne

 

Počet účastníkov: 3-10 osôb

 

Cieľ: prevencia recidív, opakovaní protiprávneho správania sa držiteľa vodičského oprávnenia ako účastníka dopravy, zmena pohľadu na porušovanie predpisov a zníženie nehodovosti, celkový príspevok k zdarnému štartu vodičskej praxe.

 

Výstup: potvrdenie o absolvovaní všetkých stretnutí


Témy: Rehabilitačný program pre vodičov je odborná činnosť a reedukačná aktivita zameraná na pozitívne ovplyvnenie postojov a upevnenie zodpovedného správania držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý v lehote do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenej zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Pracujeme i na prevencii páchania priestupkov a posilnení želaného správania u menej skúsených vodičov v doprave.

V prípade, ak kupujete program ako prevenciu, kontaktujte nás prosím, poskytneme na službu špeciálnu zľavu :).

bottom of page