top of page

Odborné poradenstvo pri odobratí vodičského preukazu

Odborné poradenstvo je určené vodičom, ktorí mali pozitívnu skúšku na alkohol alebo iné psychoaktívne látky počas vedenia motorového vozidla. Je podmienkou na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok

 

Povinnosť absolvovať odborné poradenstvo u posudzujúceho psychológa upravuje príslušná právna norma. Rozsah a obsah upravuje vyhláška MV SR č. 361/2011.

 

Predchádzajúce úkony: zadržanie vodičského preukazu, rozhodnutie dopravného inšpektorátu PZ, posúdenie psychiatra ohľadne závislosti na daných látkach (psychiater nepotvrdí závislosť)

Poznámka - Pred návštevou dopravného psychológa  potrebujete absolvovať zdravotnú prehliadku u psychiatra.  

 

Štruktúra stretnutí : 4 skupinové stretnutia a individuálny pohovor.

 

Časový harmonogram: skupinové stretnutie v trvaní 3 hodiny 1 krát týždenne

 

Počet účastníkov: 3-10 osôb

 

Cieľ:  prevencia opakovaného vedenia motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky

 

Výstup: potvrdenie o absolvovaní všetkých stretnutí


Témy: analýza príčin deliktu, vzťah k osobným postojom, stratégie zmeny, stabilizovanie, doplnenie chýbajúcich vedomostí, sebakontrola, bezpečná a ohľaduplná jazda podľa predpisov, uvedomovanie si rizika, správny odhad samého seba, rozpoznanie nebezpečenstva

bottom of page