top of page

Odborné poradenstvo pri odobratí vodičského preukazu

Odborné poradenstvo je určené vodičom, ktorí mali pozitívnu skúšku na alkohol alebo iné psychoaktívne látky počas vedenia motorového vozidla. Je podmienkou na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok

 

Povinnosť absolvovať odborné poradenstvo u posudzujúceho psychológa upravuje príslušná právna norma. Rozsah a obsah upravuje vyhláška MV SR č. 361/2011.

 

Predchádzajúce úkony: zadržanie vodičského preukazu, rozhodnutie dopravného inšpektorátu PZ, posúdenie psychiatra ohľadne závislosti na daných látkach (psychiater nepotvrdí závislosť)

Poznámka - Pred návštevou dopravného psychológa  potrebujete absolvovať zdravotnú prehliadku u psychiatra.  

 

Štruktúra stretnutí : 4 skupinové stretnutia a individuálny pohovor.

 

Časový harmonogram: skupinové stretnutie v trvaní 3 hodiny 1 krát týždenne

 

Počet účastníkov: 3-10 osôb

 

Cieľ:  prevencia opakovaného vedenia motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky

 

Výstup: potvrdenie o absolvovaní všetkých stretnutí


Témy: analýza príčin deliktu, vzťah k osobným postojom, stratégie zmeny, stabilizovanie, doplnenie chýbajúcich vedomostí, sebakontrola, bezpečná a ohľaduplná jazda podľa predpisov, uvedomovanie si rizika, správny odhad samého seba, rozpoznanie nebezpečenstva

Rehabilitačný program pre mladých vodičov

Nový program pre začínajúcich vodičov, ktorý je v niektorých prípadoch nariadený zákonom, ale odporúčame ho absolvovať aj v rámci prevencie a znižovania dopravnej nehodovosti u tejto cieľovej skupiny

  • Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia podľa § 92 ods. 8 písm. c) ako vodič motorového vozidla dvakrát

  • a) poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo

  • b) prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia

  • Povinnosť absolvovať odborné poradenstvo u posudzujúceho psychológa upravuje príslušná právna norma - Príloha č. 13d k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

 

Osoba, ktorá sa podrobuje rehabilitačnému programu pre vodičov, predloží na začiatku prvého skupinového stretnutia posudzujúcemu psychológovi rozhodnutie o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov na účely vyhotovenia jeho kópie posudzujúcim psychológom.

 

Štruktúra stretnutí: 3 skupinové stretnutia a zhrnutie

 

Časový harmonogram: skupinové stretnutie v trvaní 2,5 hodiny 1 krát týždenne

 

Počet účastníkov: 3-10 osôb

 

Cieľ: prevencia recidív, opakovaní protiprávneho správania sa držiteľa vodičského oprávnenia ako účastníka dopravy, zmena pohľadu na porušovanie predpisov a zníženie nehodovosti, celkový príspevok k zdarnému štartu vodičskej praxe.

 

Výstup: potvrdenie o absolvovaní všetkých stretnutí


Témy: Rehabilitačný program pre vodičov je odborná činnosť a reedukačná aktivita zameraná na pozitívne ovplyvnenie postojov a upevnenie zodpovedného správania držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý v lehote do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenej zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Pracujeme i na prevencii páchania priestupkov a posilnení želaného správania u menej skúsených vodičov v doprave.

V prípade, ak kupujete program ako prevenciu, kontaktujte nás prosím, poskytneme na službu špeciálnu zľavu :).

bottom of page