top of page

Dopravno – psychologické vyšetrenie vodiča

Čo zahŕňa toto vyšetrenie:

 1. Podpísanie Čestného prehlásenia vodičom (ak ho vodič nepriniesol už vypísané)

 2. Poskytnutie súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 3. Samotné dopravno-psychologické vyšetrenie (cca 1 hod) so zameraním na:

  • vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť, pohotovosť reakcií, stresová tolerancia v situáciách záťaže, zrakový postreh)

  • vyšetrenie úrovne intelektu

  • vyšetrenie štruktúry osobnosti (so zameraním na rizikové faktory v profile osobnosti, kontraindikácie podľa prílohy č. 10 vyhlášky 9/2009 Z.z.)

 1. Anamnestický dotazník (s prihliadnutím na dopravné nehody a priestupky, zadržaný vodičský preukaz, trestnú činnosť, úrazy, poruchy, choroby) sem príde link na online sekciu kde sa da priamo vyplnit

 2. Vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru, pozorovania, anamnestických dát, zohľadnenie údajov v zdravotnej dokumentácii, zistenie resp. vylúčenie kontraindikácií podľa 9/2009) rozhovor s vodičom o výsledkoch vyšetrenia

 3. Vystavenie dokladu o psychickej spôsobilosti - posudzujúcim dopravným psychológom

Používame zákonom predpísané licencované metódy a prístrojové vybavenie.

bottom of page